Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ các Phòng chuyên môn

Đăng ngày: 13/01/2015 bởi user

* Chức năng,  nhiệm vụ các Phòng chuyên môn:         

Phòng Tổ chức - Hành chính: tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Lãnh đạo Chi cục về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng lực lượng, đào tạo bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng chế độ chính sách, quản lý tài chính, tài sản, trang phục và công tác hành chính, quản trị, văn thư và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Chi cục.

          - Phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp: tham mưu giúp Lãnh đạo Chi cục về xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra; hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và xử lý đối với các Đội Quản lý thị trường; tổ chức phối hợp giữa Quản lý thị trường với các cơ quan có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường chống đầu cơ buôn lậu, chống sản xuất- buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép trên địa bàn; tổng hợp tình hình và kết quả hoạt động kiểm tra kiểm soát tại địa phương, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; tham mưu trong công tác của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Chi cục.

        Phòng Thanh tra - Pháp chế: tham mưu giúp Lãnh đạo Chi cục về công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường; đóng góp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật thương mại; tiếp nhận, thẩm tra và đề xuất biện pháp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động kiểm tra, xử lý của các Đội Quản lý thị trường, công chức Quản lý thị trường và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Chi cục./.

                                                                                                         CCQLTT AG

Các tin liên quan