Thông tư
STT Tên tài liệu Số hiệu Nơi ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
1 Thông tư quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt VPHC của QLTT 09/2013/TT-BCT Bộ Công Thương 02/5/2013 01/7/2013 Đang có hiệu lực
2 Thông tư số 02/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức Quản lý thị trường. 06/3/2015 01/5/2015 Thông tư số 02/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức Quản lý thị trường.
3 Thông tư 13/2015/TT-BCT ngày 16/6/2015 sửa đổi một số điều của Thông tư 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường 16/6/2015 01/10/2015 Thông tư 13/2015/TT-BCT ngày 16/6/2015 sửa đổi một số điều của Thông tư 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường
4 Thông tư 57/2015/TT-BCT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do Bộ Công thương quản lý; trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ. 31/12/2015 15/4/2016 Thông tư 57/2015/TT-BCT Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do Bộ Công thương quản lý; trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ.
5 Thông tư Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ... 30/9/2014 27/11/2014 Thông tư 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ Công Thương Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ...
6 Thông tư 26/2013/TT-BCT 30/10/2013 01/01/2014 Thông tư 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về mẫu biên bản...
7 Thông tư 35/2014/TT-BCT 15/10/2014 01/12/2014 Thông tư 35/2014/TT-BCT ngày 15/10/2014 của Bộ Công Thương quy định về giấy phép nhập khẩu phân bón
8 Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của Công chức Quản lý thị trường 14/5/2014 01/7/2014 Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của Công chức Quản lý thị trường
9 Thông tư 60/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu. 27/12/2014 01/3/2015 60/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.