Luật
STT Tên tài liệu Số hiệu Nơi ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
1 Bộ Luật Hình sự số 15 15/1999/QH10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 21/12/1999 21/12/1999
2 Luật Thủy sản 17/2003/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 26/11/2003 01/7/2004
3 Luật Cạnh tranh 27/2004/QH11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 03/12/2004 01/7/2005
4 Pháp Lệnh ngoại hối 2005 28/2005/PL-UBTVQH11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 13/12/2005 01/6/2006
5 Bộ luật dân sự 2005 33/2005/QH11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 14/6/2005 14/6/2005
6 Luật dược 2005 34/2005/QH11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 14/6/2005 01/10/2005
7 Luật thương mại 2005 36/2005/QH11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 14/6/2005 01/01/2006
8 Luật sở hữu trí tuệ 2005 50/2005/QH11 29/11/2005 01/7/2006
9 Luật Phòng chống tham nhũng 2005 55/2005/QH10 Quốc hội 29/11/2005 01/6/2006
10 Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 68/2006/QH11 Quốc hội 29/6/2006 01/01/2007
11 Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa 05/2007/QH12 Quốc hội 21/11/2007 01/07/2008
12 Luật hóa chất 06/2007/QH12 Quốc hội 21/11/2007 01/07/2008
13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 17/2008/QH12 Quốc hội 03/06/2008 01/01/2009 Có hiệu lực đến ngày 01/7/2016
14 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước 35/2009/QH12 Quốc hội 18/6/2009 01/01/2010
15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 36/2009/QH12 Quốc hội 19/6/2009 01/01/2010
16 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 37/2009/QH12 Quốc hội 19/6/2009 01/01/2010 Có hiệu lực đến ngày 01/7/2016
17 Luật Cán bộ, công chức 22/2008/QH12 Quốc hội 13/11/2008 01/01/2010
18 Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12 Quốc hội 17/6/2010 01/07/2011
19 Luật Thanh tra 56/2010/QH12 Quốc hội 15/11/2010 01/7/2011
20 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 59/2010/QH12 Quốc hội 17/11/2010 01/07/2011
21 Luật tố tụng hành chính 64/2010/QH12 Quốc hội 24/11/2010 01/07/2011
22 Luật khiếu nại 02/2011/QH13 Quốc hội 11/11/2011 01/07/2012
23 Luật tố cáo 03/2011/QH13 Quốc hội 11/11/2011 01/07/2012
24 Luật giá 11/2012/QH13 Quốc hội 20/6/2012 01/01/2013
25 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 14/2012/QH13 Quốc hội 20/6/2012 01/01/2013
26 Luật xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 Quốc hội 20/6/2012 01/07/2013
27 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng 27/2012/QH13 Quốc hội 23/11/2012 01/02/2013
28 Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh ngoại hối 06/2013/UBTVQH13 Ủy Ban thường vụ Quốc hội 18/03/2013 01/01/2014
29 Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 41/2013/QH13 Quốc hội 25/11/2013 01/01/2015
30 Luật tiếp công dân 42/2013/QH13 Quốc hội 25/11/2013 01/01/2014
31 Luật bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 Quốc hội 23/06/2014 01/01/2015
32 Luật đầu tư 67/2014/QH13 Quốc hội 26/11/2014 01/7/2015
33 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 Quốc hội 26/11/2014 01/07/2015
34 Luật Thú y 79/2015/QH13 Quốc hội 19/06/2015 01/07/2016
35 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 80/2015/QH13 Quốc hội 22/6/2015 01/07/2016
36 Bộ luật dân sự 2005 91/2015/QH13 Quốc hội 24/11/2015 01/01/2017
37 Bộ Luật Hình sự 100/2015/QH13 Quốc hội 27/11/2015 01/07/2016
38 Bộ luật tố tụng hình sự 101/2015/QH13 Quốc hội 27/11/2015 01/07/2016