Các quy trình

Các quy trình ISO 9001 - 2008

Đăng ngày: 15/01/2015 bởi user

        Ngày 11/10/2013 Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất luợng của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, trong hoạt động tham mưu, giúp Sở Công thương tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý thị trường đã được đánh giá phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 với 14 quy trình cụ thể như sau:

 STT

 TÊN TÀI LIỆU

   1

Sổ tay Chất lượng  (STCL)

   2

Thủ tục kiểm soát tài liệu (QT 01)

   3

Thủ tục kiểm soát Hồ sơ  (QT 02)

   4

Quy trình đánh giá nội bộ  (QT 03)

   5

Quy trình kiểm soát dịch vụ không phù hợp  (QT 04)

   6

Thủ tục hành động khắc phục, phòng ngừa  (QT 05)

   7

Quy trình Quản lý văn bản đi và đến  (QT 06)

   8

Quy trình Đào tạo cán bộ, công chức  (QT 07)

   9

Quy trình Triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  (QT 08)

  10

Quy trình Tiếp nhận, giải quyết đơn yêu cầu xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ  ( QT 09 )

  11

Quy trình Định giá tài sản tịch thu sung quỹ   (QT 10)

  12

Quy trình Quản lý công cụ hỗ trợ  (QT 11)

  13

Quy trình Quản lý ấn chỉ QLTT   (QT 12)

  14

Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc (TNQH)

        Với những quy trình nêu trên, ngày 11/10/2013Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lýchất lượng của Chi cục QLTT tỉnh An Giang phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2008.