Các phòng/đội CCQLTT

Các Phòng/Đội trực thuộc

Đăng ngày: 13/01/2015 bởi user

+ Các Phòng/Đội trực thuộc:

                                                              Phòng Tổ chức – Hành chính

                       

Trưởng phòng

Phạm Đoàn Bạch Phượng

                                      ĐT: 0763.845446 – 0919 017 065                                                                                               

Phó Trưởng phòng

Trương Thị Thùy Trang

                                    ĐT: 0763.943761 – 0989 118 085
                                                            Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

Phó Trưởng phòng phụ trách

Bùi Huế Ninh

                                    ĐT: 0763. 841 016– 0977 774 409

Phó Trưởng phòng

Lê Âu Tự Cường

                                   ĐT: 0763.845153 – 0939 409 626
                                                              Phòng Thanh Tra – Pháp chế

                                               Phó Trưởng phòng

                                              Nguyễn Thị Lan Đài

                                ĐT: 0763. 943762 – 0919 017 783
                                               Đội Quản lý thị trường Cơ Động số 1

                                                   Đội trưởng

                                             Diệp Trọng Danh

                             ĐT: 0763. 841306 – 0913 125 981

                                                 Phó Đội trưởng

                                              Trương Văn Mãnh

                                 ĐT: 0763. 841 306- 0985 855 785

                                                Phó Đội trưởng

                                                Tôn Văn Lây

                                ĐT: 0763. 841 306- 0916 707 579
                                                     Đội Quản lý thị trường cơ động số 2

                                                      Đội trưởng

                                                Lương Hồng Sơn

                                 ĐT: 0763. 866 466- 0917 252 627

                                                  Phó Đội trưởng

                                                Tô Định Phương

                               ĐT: 0763. 866 466- 0918 934 494

                                                   Phó Đội trưởng

                                                Nguyễn Chí Cường

                                   ĐT: 0763. 866 466- 0915 777 097
                                                 Đội Quản lý thị trường số 3 TP.Long Xuyên

                                                      Đội trưởng

                                                Dương Văn Hồng

                                   ĐT: 0763. 840912 - 0919 191 639

                                                    Phó Đội trưởng

                                                  Nguyễn Tấn Lộc

                                  ĐT: 0763. 840912 - 0903 012 966
                                                   Đội Quản lý thị trường số 4 TP. Châu Đốc                                                    Phó Đội trưởng

                                                  Nguyễn Thị Thuận

                                   ĐT: 0763. 867751 – 0902 724 444
                                                Đội Quản lý thị trường số 5 Thị xã Tân Châu

                                                   Đội trưởng

                                                Văn Minh Đẹp

                              ĐT: 0763. 597 272 – 0919 007 711

                                              Phó Đội trưởng

                                             Nguyễn Tấn Phát

                          ĐT: 0763. 597 272 – 0939 444 400
                                                Đội Quản lý thị trường số 6 huyện An Phú

                                         Phó Đội trưởng phụ trách

                                             Phan Thành Phục

                              ĐT: 0763. 512 522 – 0913 969 047

                                                 Phó Đội trưởng

                                                Huỳnh Văn Cờ

                              ĐT: 0763. 512 522 – 0913 125 980
                                             Đội Quản lý thị trường số 7 huyện Châu Phú

                                           Phó Đội trưởng phụ trách

                                             Đặng Thanh Phong

                                 ĐT: 0763. 684 333 – 0913 767 585

                                                    Phó Đội trưởng 

                                                 Phan Thanh Long

                                  ĐT: 0763. 684 333 – 0918 934 494
                                          Đội Quản lý thị trường số 8 huyện Châu Thành

                                                      Đội trưởng 

                                                     Lê Văn Bốn

                               ĐT: 0763. 652 949– 0918 934 494

                                                  Phó Đội trưởng 

                                                Trần Thị Minh Lý 

                                 ĐT: 0763. 652 949– 0909 117 175
                                              Đội Quản lý thị trường số 9 huyện Chợ Mới

                                        Phó Đội trưởng phụ trách

                                             Phạm Văn Cường

                               ĐT: 0763. 888 869– 0913 161 942

                                                 Phó Đội trưởng 

                                               Trần Hoàng Tâm

                                ĐT: 0763. 888 869 –0913 753 521
                                               Đội Quản lý thị trường số 10 huyện Phú Tân

                                             Phó Đội trưởng phụ trách

                                                   Lê Trọng Hiếu

                                 ĐT: 0763. 827 224 –  0944 844 444

                                                  Phó Đội trưởng 

                                                 Nguyễn Hữu Lộc

                                   ĐT: 0763. 827 224 - 0907 214 161
                                                  Đội Quản lý thị trường số 11 huyện Thoại Sơn

                                                      Đội trưởng 

                                          Nguyễn Phúc Xuân Thụy

                                    ĐT: 0763. 713 222 - 0918 823 001

                                                 Phó Đội trưởng 

                                                Nguyễn Văn Năm

                                 ĐT: 0763. 713 222 - 0913 191 557
                                                 Đội Quản lý thị trường số 12 huyện Tịnh Biên

                                                    Đội trưởng 

                                                 Trần Văn Sum

                                ĐT: 0763. 740489 - 0913 104 138

PhóĐội trưởng    

Đỗ Thanh Nhàn      

                                   ĐT: 0763. 740489 - 0908  666 008
                                                      Đội Quản lý thị trường số 13 huyện Tri Tôn

                                                     Đội trưởng 

                                                   Tô Định Mấy

                                 ĐT: 0763. 773613 - 0985 485 486

                                                 Phó Độitrưởng 

                                                  Đỗ Đức Tuấn

                            ĐT: 0763. 773613 - 0986 085 131 3 191 557