Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Đăng ngày: 13/01/2015 bởi user

           Quản lý thị trường tỉnh An Giang hình thành và phát triển gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ cách mạng:

 1.Giai đoạn 1955 - 1960

          Sau năm 1954 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hòa bình lập lại trên miền Bắc, nhưng nền kinh tế tiêu điều, đời sống nhân dân cực kỳ khó khăn. Lợi dụng những khó khăn về sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hoá  trong giai đoạn này và nhất là với một số sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, một số phần tử xấu trong xã hội nhân cơ hội này kích động về chính trị và gây rối thị trường, có các hành vi vơ vét, cất giấu, tích trữ hàng hoá, nâng giá hàng hoá, tạo sự khan hiếm, gây rối loạn thị trường, làm thiệt hại người tiêu dùng, nền kinh tế quốc dân, phá hoại chính quyền cách mạng.

          Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành sắc luật số 001/ SLt và Nghị định số 103/ TTg ngày 19/4/1957 về cấm  chỉ mọi hành động đầu cơ kinh tế. Theo đó, ngày 03/7/1957 Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định thành lập Ban Quản lý thị trườngTrung ương và các Ban Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố, khu tự trị. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của lực lượng Quản lý thị trường.

Ban Quản lý thị trường Trung ương có nhiệm vụ giúp Chính phủ nghiên cứu chủ trương, chính sách quản lý thị trường, chống đầu cơ, tích trữ; chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách đó trong phạm vi toàn quốc. Thành phần Ban Quản lý thị trường Trung ương gồm: Đại diện Văn phòng Thủ tướng, Bộ Thương nghiệp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tổng liên đoàn Lao động, Ban liên lạc Nông dân toàn quốc, Trung ương Đoàn thanh niên và Ban vận động hợp tác xã mua bán toàn quốc.

          2. Giai đoạn 1960 - 1968

          Trong giai đoạn này miền Bắc thực hiện nhiệm vụ cải tạo Công - Thương nghiệp tư bản tư doanh, nhiệm vụ của Ban Quản lý thị trường giúp Chính quyền các cấp thực việc cải tạo các tầng lớp tư sản hình thành nên mạng lưới Thương nghiệp Quốc doanh và các Hợp tác xã mua bán từ trung ương cho đến địa phương hình thành hệ thống thương nghiệp XHCN, sắp xếp  những người buôn bán nhỏ thành lực lượng trợ thủ cho hệ thống Thương nghiệp Quốc doanh và các HTXMB.

3. Giai đoạn 1968 - 1975

          Trong điều kiện vừa xây dựng CNXH ở miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, vừa chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, mặc dù có sự viện trợ đắc lực của Liên Xô,Trung Quốc và các nước XHCN nhưng kinh tế miền Bắc cung không đủ cầu lại phải chi viện cho chiến trường miền Nam. Vì vậy không có cách nào khác là Thương nghiệp phải thực hiện một chế độ phân phối theo cơ chế bao cấp - phân phối thông qua tem phiếu mua hàng đối với các mặt hàng chủ yếu: gạo, chất đốt, thịt, cá, đường, sữa, vải, xe đạp và các nhu yếu phẩm khác. Nhà nước phải tìm mọi biện pháp tập trung nguồn hàng vào tay Thương nghiệp Quốc doanh, phân phối đảm bảo tiêu chuẩn định lượng. Nhiệm vụ của Ban Quản lý thị trường lúc này là chống đầu cơ trục lợi, tuồn hàng cho tư thương, chống phe phảy, mua đi - bán lại đảm bảo phân phối nhu yếu phẩm đến tận tay các đối tượng được Nhà nước cung cấp.

          4. Giai đoạn 1975 - 1989

          Sau chiến thắng 30/4/1975 cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội: miền Nam thực hiện nhiệm vụ cải tạo các thành phần kinh tế Công - Thương nghiệp tư bản tư doanh và cùng miền Bắc xây dựng hệ thống Thương nghiệp XHCN. Do ta duy trì quá lâu chế độ quản lý kinh tế theo cơ chế hành chính quan liêu bao cấp, cộng với cuộc tổng điều chỉnh về Giá - Lương - Tiền đã làm cho kinh tế của ta vốn đã nghèo nàn, lạc hậu, lại chịu ảnh hưởng chiến tranh quá nặng nề đã lâm vào tình trạng kiệt quệ, lại bị Mỹ bao vây cấm vận, đời sống đã quá khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Trước tình hình đó, ngày 16/7/1982 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký Quyết định 190/ CP thành lập Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường Trung ương. Ban Chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng với thành phần trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Nội thương và các uỷ viên bao gồm: Đại diện các Bộ,Ngành: Ngoại thương, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Lương thực, Y tế, Văn hoá, Vật tư, Tư pháp, Ngân hàng, Vật giá, Thanh tra Nhà nước, Tổng cục hải quan. Giúp việc Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương là Vụ quản lý và cải tạo thương nghiệp Bộ Nội thương. Ở các tỉnh, thành phố, đặc khu thành lập Ban chỉ đạo quản lý thị trường với thành phần tương tự do Phó Chủ tịch UBND làm trưởng ban, Giám đốc Sở Thương nghiệp làm Phó trưởng Ban thường trực.

Để có tổ chức kiểm tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trên, Nghị quyết 249 ngày 02 tháng 10 năm 1985 Hội đồng Bộ trưởng quyết định thành lập Đội quản lý thị trường trực thuộc Ban chỉ đạo quản lý thị trường cấp tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và cấp huyện, thị xã. Đây là mốc quan trọng đánh dấu việc hình thành tổ chức chuyên trách kiểm tra.

          5. Giai đoạn 1989 - 1995

Để đưa đất nước thoát ra khỏi khủng khoảng kinh tế trầm trọng, nhất là sau khi Liên Xô và phe XHCN sụp đổ, tìm mọi cách thoát ra khỏi thế bao vây kinh tế và cấm vận của Mỹ. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) đã thực hiện đường lối đổi mới, cải cách và mở cửa: trên thị trường cho phép phát triển nhiều thành phần kinh tế, về ngoại thương thực hiện chính sách mở cửa mở rộng quan hệ buôn bán với nhiều nước trên thế giới, bình thường hóa với Trung Quốc và Mỹ, mở các cửa khẩu biên giới và cho phép cư dân biên giới buôn bán, trao đổi hàng hoá. Mặt được là kinh tế khởi sắc, sản xuất phát triển, lưu thông hàng hóa được mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện. Nhưng mặt trái là xuất hiện tình trạng buôn lậu qua biên giới, trốn lậu thuế và đặc biệt là buôn lậu đường biển ở các tàu viễn dương. Trước tình hình đó, tháng 8/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định thành lập Ban công tác đặc nhiệm phía Nam và Ban công tác đặc nhiệm phía Bắc thực hiện nhiệm vụ đặc biệt do yêu cầu của công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đặt ra.

Ban công tác đặc nhiệm chống buôn lậu đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Tuy nhiên, Ban này không thay thế Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương và không làm nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chủ trương, biện pháp đấu tranh chống buôn lậu của các ngành, các cấp. Ban công tác đặc nhiệm có các Đội kiểm tra đặc biệt liên ngành hoạt động tại một số địa bàn trọng điểm để kiểm tra, kiểm soát  phát  hiện ngăn chặn kịp thời các vụ buôn lậu.

Để thống nhất chỉ đạo công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác, ngày 06/12/1991 Hội đồng Bộ trưởng ra Nghị định 398/HĐBT về việc thành lập Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương trên cơ sở hợp nhất Ban công tác đặc nhiệm phía Nam và phía  Bắc với Ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương.

Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Ban chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trên cơ sở hợp nhất tiểu Ban đặc nhiệm chống buôn lậu và Ban chỉ đạo Quản lý thị trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

6. Giai đoạn 1995 - đến nay

Thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã có những chuyển biến quan trọng, kinh tế của nước ta đã dần dần đi vào ổn định và phát triển, quan hệ kinh tế đối ngoại được khai thông, từng bước mở rộng. Công tác quản lý thị trường và chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác đặt ra những yêu cầu mới. Vì vậy, Chính phủ đã tổ chức lại công tác chỉ đạo quản lý thị trường, nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các cấp. Chính phủ ban hành Nghị định 35/CP Ngày 25/4/1994 giao Bộ Thương mại thống nhất chỉ đạo công tác quản lý thị trường trong cả nước; tổ chức phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong việc chống đầu cơ, buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả và các hành vi kinh doanh trái phép khác. Ngày 23/01/1995 Chính phủ có Nghị định số 10/CP qui định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Quản lý thị trường. Đồng thời Bộ chính trị trung ương Đảng có Nghị quyết 12/NQ-TW ngày 03/01/1996 về Thương nghiệp, trong Nghị quyết có định hướng xây dựng lực lượng Quản lý thị trường theo yêu cầu chính qui và tổ chức chặt chẽ. Đây là mốc quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng Quản lý thị trừờng, chuyển Quản lý thị trường từ lực lượng kiêm nhiệm, liên ngành, tổ chức không chuyên trách thành lực lượng chính qui, tổ chức một cách có hệ thống từ trung ương tới địa phương.

Năm 2000, thi hành luật Thương mại năm 1995, Quản lý thị trường được Chính phủ giao thêm chức năng thanh tra chuyên ngành thương mại. Để tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành của Trung ương và địa phương. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số127/2001/QĐ/TTg ngày 27/8/2001 về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại  ở Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban, gọi tắt là Ban chỉ đạo 127 Trung ương. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban chỉ đạo 127 của tỉnh. Chi cục Quản lý thị trường được giao nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 127 tỉnh. Nhưvậy, tổ chức và lực lượng Quản lý thị trường đã có nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức qua từng giai đoạn phát triển chung của đất nước, nhưng ngay từ đầu nhiệm vụ và đối tượng của Quản lý thị trường đã được xác định rõ ràng cụ thể.

Tóm lại, lực lượng Quản lý thị trường hình thành do yêu cầu của cách mạng, quá trình phát triển thích ứng với từng giai đoạn cách mạng và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển kinh tế của đất nước. Tên gọi và tổ chức ở mỗi thời kỳ có thể khác nhau nhưng Quản lý thị trường thực sự đã là bộ phận quan trọng, không thể thiếu được trong bộ máy Nhà nước, góp phần cùng các lực lượng chức năng ngăn chặn mặt trái, mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường đảm bảo phát triển nền kinh tế theo định hướng XHCN.

Đối với tỉnh An Giang, tiền thân của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang là 2 Đội Đặc nhiệm trực thuộc Giám đốc Sở Thương nghiệp (nay là Sở Công Thương) được thành lập vào tháng 6/1986.

Sau đó chuyển sang trực thuộc Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường và chống buôn lậu tỉnh, được thành lập theo Quyết định số 48/QĐ-UB ngày 10/01/1992  của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang, trên cơ sở hợp nhất Ban Công tác đặc nhiệm và Ban Chỉ đạo Quản lý thị trường tỉnh.

Đầu năm 1995 được đổi thành Chi cục Quản lý thị trường, theo Quyết định số 234/QĐ-UB-TC ngày 01/4/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị định số 10/CP  ngày 23/01/1995 của Chính phủ.

Với những thành tích đóng góp qua 29 năm hoạt động, tập thể và công chức lực lượng Quản lý thị trường An Giang được khen tặng:

-        01 Huân chươnglao động hạng III năm 2010;

-        03 Cờ thi đua củaUBND tỉnh;

-        01 Cờ thi đua củaBan Chỉ đạo 127 TW năm 2011;

-        Và rất nhiều Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương); Ban chỉđạo 127 TW; Chủ tịch UBND tỉnh; Ban chỉ đạo 127 tỉnh và Giám đốc Sở Côngthương./.

                                                                                     CCQLTT AG